VOLG ONS

PRIVACY

PRIVACY VERKLARING

SYMFONIEORKEST ZUIDERKEMPEN – ANDANTE CANTABILE VZW

Versie 28/07/2018

Symfonieorkest Zuiderkempen – Andante Cantabile VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Symfonieorkest Zuiderkempen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) ook bekend als GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Symfonieorkest Zuiderkempen – Andante Cantabile VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Symfonieorkest Zuiderkempen – Andante Cantabile VZW
Kiezelweg 52, 2400 Mol
info@symfonieorkestzuiderkempen.be
Telefoon : 014 70 07 64


AAN WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING GERICHT ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.


WAARVOOR VERWERKEN WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS ?

Uw persoonsgegevens worden door Symfonieorkest Zuiderkempen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Symfonieorkest Zuiderkempen. (uitvoering overeenkomst)
 • Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Ezine (e-mail) en nieuwsbrief
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk / telefonisch / e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Om lid te worden van de VZW of om aan activiteiten te kunnen deelnemen, moeten bepaalde noodzakelijke gegevens verstrekt worden.

Tijdens onze activiteiten kunnen wij beeldmateriaal verzamelen. Deze foto’s of video’s kunnen gebruikt worden in onze publicaties (nieuwsbrief, website, facebook,…). Indien u bepaald beeldmateriaal van uzelf niet gepubliceerd wilt hebben, kan u zich richten tot de verwerkingsverantwoordelijke van de VZW.


VERSTREKKING AAN DERDEN – ONTVANGERS

Er worden in geen gegevens doorgeven aan derden. Enkel persoonsgegevens van de leden van onze vereniging zijn we in sommige situaties genoodzaakt te verstrekken aan externe partijen, m.n.

 • Bevriende organisaties (coproductie)
 • Koepelorganisaties (Vlamo)
 • Overheidsdiensten


Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.


BEWAARTERMIJN

De VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.


UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer blijkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen.
Wij kunnen u wel vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be